Sådan søger du

Emner og Materialetype
Fritekstsøgning er en god start men kan give flere søgeresultater end det, du har brug for. Derfor kan du til venstre i søgebilledet indsnævre din søgning med et antal emnekategorier, ligesom du nederst tv. kan vælge den materialetype, du vil se: fotografier, tegninger, video, topografiske kort, sporplaner, kunst etc. Fra et givet søgeresultat kan du indsnævre din søgning med nye søgeord.

Den fra andre søgesider kendte mulighed for at foretage avanceret søgning i særskilte søgefelter bruges således ikke i jernbanekilder.dk. Her indsnævrer man i stedet sin søgning ved valg af Emne og eventuelt afkrydsning af Materialetype i kombination med det eller de søgeord, som man ellers ville have brugt ved ”Avanceret søgning”.

Fra et givet søgeresultat kan man altid navigere videre ved hjælp af nye søgeord.

I dit søgeresultat ser du i første omgang miniaturebilleder (thumbnails). Du kan vælge, hvordan du vil have vist miniaturebillederne, ved hjælp af symbolerne øverste højre del af skærmbilledet. Her kan du også vælge, hvordan du vil have dit søgeresultat sorteret.

Du kan få vist et stort billede ved at klikke på symbolet ’Vis stort preview’ under den enkelte post.

Du kan åbne et informationsvindue med relevante data om den enkelte post ved at klikke på ’Åbn informationsvindue’ (en cirkel med et ”i”) under posten.

Søgemetoder i feltet ”Søg” (eksempel)
kat hund => finder ’kat’ og ’hund’ (standard)
-kat => finder alt undtagen ’kat’
kat || hund => finder ’kat’ eller ’hund’
”kat hund” => finder den præcise tekst ’kat hund’
kat -hund => finder ’kat’ men ikke ’hund’

Om søgning på rullende materiel
Under Emnekategorien ’Lokomotiver og vogne’ er der en række forskellige underkategorier, så du kan søge målrettet på alle former for rullende materiel.

Jernbanekilder.dk ikke er en materieldatabase. Du kan således ikke finde tekniske oplysninger eller oplysninger om byggested, byggeår og materiellets ”livsforløb”.

Materieloperatør, litra og nummer
De forskellige materielenheders litra har ofte været benyttet til flere forskellige typer materiel. Fx har DSB haft både damplokomotiver, postvogne og åbne godsvogne af litra P. Vælg derfor den ønskede materielkategori, inden du søger på et litra.

Også indenfor et litra i den ønskede materielkategori kan der være variationer. Sådanne variationer er ved tekniske tegninger (men ikke fotos) angivet med et romertal i en parentes umiddelbart efter litraet.

Brug anførselstegn, når du søger på materielenheder; fx ”DSB MO ” (bemærk, at et blanktegn efter litraet gør søgningen mere præcis). Du får ofte de bedste søgeresultater ved at udelade enhedsnumre i søgningen og kun benytte materielenhedens styrelsesforkortelse og litra; fx ”DSB MO ” (eller ”DSB MO (IV) ” hvis du søger efter tegningsmateriale vedrørende MO-vogne af type IV).

Ud fra et givet søgeresultat kan du indsnævre din søgning yderligere. Har du fx en række søgeresultater i form af tegninger til ”DSB MO (IV) ”, kan du indtaste navnet på den del af motorvognen, som du gerne vil se detailtegninger af.

For de tekniske tegningers vedkommende indeholder feltet ”Materieloperatør, litra og nummer” ofte vejledende informationer, der refererer til materielenhedens senere numre og tilhørsforhold. Disse oplysninger er vejledende og beskriver ikke materielenhedens samlede ”livsforløb”.

Vognklasse
Du kan søge på vognklasser med søgeordene: ”1. kl.”, ”’2. kl.”, ”3. kl.” og ”4. kl.” samt ”Fælleskl.” (1934-1956).

Vognindretning
Giver oplysninger om persontogsmateriellets overordnede indretning. Detaljerede oplysninger om fx særkupeer, vognfarver og tekniske emner som bremsesystemer etc. er ikke medtaget.

Firmavognejer/-administrator
Er den eventuelle private ejer eller lejer af den pågældende materielenhed. Man kan søge på det pågældende firmas navn, men som hovedregel ikke på varemærker.

Om søgning på transportselskaber/operatører
Transportselskab/Operatør er navnet på det transportselskab eller den operatør, materialet henhører under.

Hvis du kender den officielle styrelsesforkortelse for det ønskede selskab, kan du finde materiale fra selskabet ved i ”Søg” at indtaste styrelsesforkortelsen; fx DSB, indsat i en parentes: (DSB). For de transportselskaber, der ikke har benyttet styrelsesforkortelse, som fx Sjællandske Jernbaner, bruger vi en fiktiv styrelsesforkortelse anført i firkantet parentes, fx [SJS]. Her må du prøve dig frem.

Vær opmærksom på, at du ved søgning med styrelsesforkortelsen kun finder materiale fra den styrelse, du søger på. Fx finder du ved søgning på (HFHJ) kun materiale fra Hillerød - Frederiksværk - Hundested Jernbane (1943-2001), ikke fra hverken (HFJ) Hillerød - Frederiksværk Jernbane (1897-1942), (FHJ) Frederiksværk - Hundested Jernbane (1916-1942) eller (LB) Lokalbanen A/S (2001-2015).

Bemærk også, at enkelte selskaber i tidens løb har benyttet samme styrelsesforkortelse, fx er forkortelsen (LB) brugt både af Langelandsbanen (1911-1962) og Lokalbanen A/S (2001-2015).

Om søgning på jernbanestrækninger
Når du har fundet en post med materiale om fx en station, kan du åbne informationsvinduet (en cirkel med et ”i” under posten) og derfra øverst til højre i skærmbilledet klikke dig videre til den jernbanestrækning, som stationen ligger på. Du vil da få vist alt materiale om strækningen.

Det er også muligt at finde materiale om en given jernbanestrækning ved at bruge strækningens endepunkter som søgeord i ”Søg”. Der kan kun søges på enkeltstrækninger, ikke på kombinationer af strækninger (som fx ’Padborg - Frederikshavn).

Om søgning på årstal
Det er ikke muligt at søge på materiale fra bestemte tidsperioder, fx ’1947-1952’. Vil man se materiale fra et bestemt årstal, indtastes årstallet i ”Søg”, hvorefter man kan vælge den Materialetype (fx Fotografier) og/eller det Emne, som man gerne vi se. Derefter kan man med nye søgeord navigere videre.

Om søgning på navngivne personer
Skriv navnet i søgefeltet. Brug gerne anførselstegn om navnet, så får du færre resultater, fx ”hans petersen” eller ”h. petersen”.


Informationsbilledets øvrige oplysninger og deres betydning

I informationsvinduet (cirklen med ”i”et under posten) gives bl.a. følgende oplysninger:

Jernbanestednavn
Er navnet på fx en station på en jernbanestrækning. Der benyttes jernbanernes officielle stednavne, hentet fra køreplaner, tariffer og internt instruktionsmateriale. Bemærk, at der for det pågældende sted som hovedregel benyttes nyeste navn eller stavemåde, mens stedet var i drift. Stavemåder fra efter jernbanens tid er ikke medtaget. Jernbanestednavnet vil oftest være identisk med det af Kulturministeriets stednavneudvalg fastsatte officielle stednavn, men undtagelser forekommer.

For visse stednavne, fx ’Århus’, vil første bogstav i navnet både kunne være et ’Å’ og et ’Aa’, afhængigt af, hvad der var den senest anvendte stavemåde for det pågældende stednavn, mens stedet var i drift. Tilsvarende kan ældre, nedlagte jernbanestednavne i fx København være stavet: ’Kjøbenhavn’ eller ’Kiøbenhavn’ men ikke ’København’.

Andre jernbanestednavne og ældre stavemåder for det pågældende sted vises i søgeresultatet som ”Andet jernbanestednavn”.

Der kan af og til være stor forskel på stednavnene for samme sted, fx hed stationen ’Rørholt’ mellem Nørresundby og Sæby frem til 1915 ’Bolle’.

Et nummer i en parentes efter et jernbanestednavn, fx ’København H (3.)’, indikerer, at stedet gennem tiden har haft forskellige geografiske placeringer og hvilken placering i rækken, materialet om stedet omhandler.

Kortvisningen i Informationsvinduet viser enten den omtrentlige beliggenhed af det pågældende jernbanested (placeringen af hovedbygning, perron eller afgrenende spor) eller det specifikke punkt, hvorfra et fotografi er optaget.

Sted-ID
Vises i søgeresultatet og er jernbanestednavnets unikke ID-nummer. Nummeret kan bruges som søgekode i ”Søg”.

Strækning
I jernbanekilder.dk er der over 300 danske jernbanestrækninger og tusinder af stednavne. Alt materiale knyttet til en bestemt strækning vises, når man i ”Søg” indtaster de første fire cifre i jernbanestednavnets Sted-ID efterfulgt af en bindestreg (fx ’0025-’ for strækningen Nyborg - Middelfart).

Ved stednavne i strækningsangivelserne bruges altid de nuværende stavemåder og altid bolle-å. Ældre stavemåder og dobbelt-aa bruges kun i de egentlige jernbanestednavne.

Infrastrukturforvalter
Navnet på det selskab, der eventuelt forvalter den strækning/det sted, som materialet henhører under, fx ved en forpagtningsaftale. Der er ikke knyttet en styrelsesforkortelse til navnet.

Infrastrukturejer
Navnet på det selskab, der ejer den strækning/det sted, som materialet henhører under, men som ikke nødvendigvis trafikerer strækningen som operatør. Der er ikke knyttet en styrelsesforkortelse til navnet.

Fartøj
De forskellige typer af færger og skibe er kategoriseret som: D/F = Dampfærge; F/S = Fährschiff; H/F = Hjuldampfærge; H/S = Hjuldampskib; M/F = Motorfærge; M/S = Motorskib og HSC = High Speed Craft.

Den tidsperiode, som det pågældende fartøj har været i drift hos det pågældende rederi, vises i søgeresultatet under ”Fartøj driftsperiode”. Her kan årstallet for fartøjets ophugning eventuelt være anført i parentes.

Motivdato
Materialets datering, fx hvornår et fotografi er optaget, et maleri malt eller en film har haft premiere. Når en præcis datering ikke er mulig, viser en anslået dato materialets omtrentlige datering.

Fotodato
Fotografiets eller filmens datering. Et ’A’ angiver, at billedet er en affotografering af et ældre billede. Dateringen af det ældre billede vises i feltet ”Dato” eller som ”Anslået dato”.

Scannummer
Det scanningsnummer, som materialet er registreret under hos Danmarks Jernbanemuseum. Nummeret er søgbart og skal ved bestilling af fx fotos i høj opløsning anføres som referencenummer.


Download og deling af søgeresultaterne

Du kan downloade et billede eller en video ved at klikke på symbolet ’Download filen’ under posten.

Du kan dele en post eksternt ved at klikke på symbolet ’Del post’ under posten.

Du kan gemme de forskellige materialer, som du ønsker at bruge, i en kurv, ved at klikke på symbolet ’Tilføj post til kurven’ (indkøbsvogn) under posten. Derefter kan du downloade dem samlet ved klikke på indkøbsvognen i øverste højre hjørne af skærmbilledet.